Budizam > Theravada

Pali kanon

<< < (3/6) > >>

Fazlija:

--- Citat: Sati  Jun 09, 2011, 20:48:06 ---I na kraju, najambicioznija varijanta je 10-30 minuta
--- Kraj citata ---

To je vec za monahe po samostanima, nemoj pretjerivati...  :ces  Ipak smo mi meditanti kali yuge  :smeh

Sati:
Ma, ona prva varijanta do 60 sekundi nekako se čini najprimaljivijom, što jes jes  :kez2:

Al kao i u svemu i ovde je najvažnije pravilo - ne prekidati.
Mnogo je onih koji su napravili prve korake mnogo velikim, pa posle odustali.
Zato, minut po minut, ali bez pauze  :)

Sati:
Pamādavihārī sutta -- Život u nemaru (SN 35.97)

"Monasi, podučiću vas o tome ko živi nemaran i o tome ko živi marljiv. Dobro slušajte...

A kako to, monasi, neko živi nemaran? Ako neko ne obuzdava oko, um postaje zaprljan među oblicima dostupnim oku. Ako je um zaprljan, nema radosti. Kad nema radosti, nema ni ushićenja. Kad nema ushićenja, nema ni spokojstva. A kad nema spokojstva, takav onda živi u patnji. Um onoga ko pati ne postaje skoncentrisan. Kad um nije skoncentrisan, pojave ne postaju vidljive. I pošto mu pojave ne bivaju vidljive, takav se naziva 'onim koji živi nemaran'.

Ako neko ne obuzdava uho, um postaje zaprljan među zvucima dostupnim uhu... Ako neko ne obuzdava um, um postaje zaprljan među mentalnim pojavama dostupnim umu... I pošto mu pojave ne bivaju vidljive, takav se naziva 'onim koji živi nemaran'.

Na taj način , monasi, neko živi nemaran.

A kako to, monasi, neko živi marljiv? Ako neko obuzdava oko, um ne postaje zaprljan među oblicima dostupnim oku. Ako um nije zaprljan, radost se rađa. Kad je neko obradovan, ushićenje se rađa. Kad je um nadahnut ushićenjem, telo postaje spokojno. A kad je neko spokojnog tela, takav doživljava sreću. Um onoga ko je srećan postaje skoncentrisan. Kad je um skoncentrisan, pojave postaju vidljive. I pošto mu pojave bivaju vidljive, takav se naziva 'onim koji živi marljiv'.

Ako neko obuzdava uho, um ne postaje zaprljan među zvucima dostupnim uhu... Ako neko obuzdava um, um ne postaje zaprljan među mentalnim pojavama dostupnim umu... I pošto mu pojave bivaju vidljive, takav se naziva 'onim koji živi marljiv'.

Na taj način, monasi, neko živi marljiv."

 :andjali

Sati:
Četiri čudesne stvari

"Monasi, kada se u ovom svetu pojavi Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni, četiri divne i čudesne stvari se takođe pojavljuju. Koje četiri?

Ljudi najčešće vole da se vezuju, ushićuju se vezivanjem, raduju vezivanju. Ali kada im Tathāgata izlaže pouku o nevezivanju, ljudi žele da ga čuju, pažljivo slušaju i trude se da ga razumeju. To je prva divna i čudesna stvar koja se pojavljuje kada se u ovom svetu pojavi Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni.

Ljudi najčešće vole da se gorde, ushićuju se gordošću, raduju gordosti. Ali kada im Tathāgata izlaže pouku o napuštanju gordosti, ljudi žele da ga čuju, pažljivo slušaju i trude se da ga razumeju. To je druga divna i čudesna stvar koja se pojavljuje kada se u ovom svetu pojavi Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni.

Ljudi najčešće vole da su uzbuđeni, ushićuju se uzbuđenjem, raduju uzbuđenju. Ali kada im Tathāgata izlaže pouku o smirenju, ljudi žele da ga čuju, pažljivo slušaju i trude se da ga razumeju. To je treća divna i čudesna stvar koja se pojavljuje kada se u ovom svetu pojavi Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni.

Ljudi najčešće žive u neznanju, zaslepljeni su neznanjem, okovani neznanjem. Ali kada im Tathāgata izlaže pouku o uklanjanju neznanja, ljudi žele da ga čuju, pažljivo slušaju i trude se da ga razumeju. To je četvrta divna i čudesna stvar koja se pojavljuje kada se u ovom svetu pojavi Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni.

Kada se u ovom svetu pojavi Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni, ove četiri divne i čudesne stvari se takođe pojavljuju."

Dutiyatathāgatācchariya sutta - Drugi govor o Tathāgati kao učitelju, AN IV.128

 :andjali

Sati:
Anottappī sutta - Bez zazora od činjenja nedela (SN XVI:2)

Ovako sam čuo. Jednom su prilikom poštovani Mahākassapa i poštovani Sāriputta boravili u okolini Bārānasija, u Parku jelena, kraj Isipatane. Onda, jedno veče. poštovani Sāriputta izađe iz osame i dođe kod poštovanog Mahākassape, pa kada su se pozdravili i srdačno porazgovarali, sede on sa strane i ovako reče:

"Prijatelji, rečeno je da onaj ko nije marljiv i ne zazire od činjenja nedela nije u stanju da dostigne probuđenje, nije u stanju da dostigne nibbānu, da sebi obezbedi nenadmašnu sigurnost od jarma; ali onaj ko je marljiv i zazire od činjenja nedela, jeste u stanju da dostigne probuđenje, da dostigne nibbānu, da sebi obezbedi nenadmašnu sigurnost od jarma. [1] Kako ti na to gledaš, prijatelju?"

"U takvom slučaju, prijatelju, monah u sebi ne podstiče marljivost razmišljajući na ovaj način: 'Ako još nenastala štetna stanja uma u meni nastanu, to mi može nauditi'; niti na ovaj način: 'Ako već nastala štetna stanja uma u meni ne napustim, to mi može nauditi'; niti na ovaj način: 'Ako još nenastala povoljna stanja uma u meni ne nastanu, to mi može nauditi'; niti na ovaj način: 'Ako već nastala povoljna stanja uma u meni nestanu, to mi može nauditi'. Na taj način on nije marljiv. [2]

"A kako, prijatelju, on to ne zazire od činjenja nedela?"

"U takvom slučaju monah se ne uplaši kad se u njemu javi misao: 'Ako još nenastala štetna stanja uma u meni nastanu, to mi može nauditi'... niti kad se javi misao: 'Ako već nastala povoljna stanja uma u meni nestanu, to mi može nauditi'. Na taj način on ne zazire od činjenja nedela.

Na taj način, prijatelju, onaj ko nije marljiv i ne zazire od činjenja nedela nije u stanju da dostigne probuđenje, nije u stanju da dostigne nibbānu, da sebi obezbedi nenadmašnu sigurnost od jarma."

"A kako je, prijatelju, on marljiv?"

"U takvom slučaju, prijatelju, monah u sebi podstiče marljivost razmišljajući na ovaj način: 'Ako još nenastala štetna stanja uma u meni nastanu, to mi može nauditi'... i na ovaj način: 'Ako već nastala povoljna stanja uma u meni nestanu, to mi može nauditi'. Na taj način on je marljiv.

"A kako, prijatelju, on to zazire od činjenja nedela?"

"U takvom slučaju monah se uplaši kad se u njemu javi misao: 'Ako još nenastala štetna stanja uma u meni nastanu, to mi može nauditi'... ili kad se javi misao: 'Ako već nastala povoljna stanja uma u meni nestanu, to mi može nauditi'. Na taj način on zazire od činjenja nedela.

Na taj način, prijatelju, onaj ko je marljiv i zazire od činjenja nedela jeste u stanju da dostigne probuđenje, u stanju je da dostigne nibbānu, da sebi obezbedi nenadmašnu sigurnost od jarma."

-----------------
Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Komentar "nije marljiv" (anātāpi) objašnjava kao "biti bez energije koja topi (ātapati) nečistoće, a "ne zazire od činjenja nedela" (anottapi) kao odsustvo straha od nastanka nečistoća i nestanka povoljnih kvaliteta uma. Obe reči potiču od istog korena "tap", topiti, spaliti. Komentar sintagmu "nenadmašna sigurnost od jarma" takođe objašnjava kao stanje arahanta, koje se tako naziva zato što je zaštita od četiri jarma: čulnosti, postojanja, gledišta i neznanja.

[2] Četiri elementa ovog razmišljanja korespondiraju sa četiri vida ispravnog napora (videti Vibhanga sutta, XLV.8) ili sa četiri ispravne vrste napora (videti Sammappadhāna-samyutta, XLIX:1-12).

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

[*] Prethodna strana

Idi na punu verziju