Autor Tema: 70. Sammādiṭṭhi sutta (MN 9) - deo 9  (Pročitano 457 puta)

vasilije

  • Stariji član
  • **
  • Poruke: 55
  • Karma: +9/-0
70. Sammādiṭṭhi sutta (MN 9) - deo 9
« poslato: Avgust 18, 2023, 20:19:22 »

 Nalazimo se u delu sutte gde poštovani Sariputta objašnjava niz faktora u formuli uslovljenog
nastanka (paṭiccasamuppāda) i prelazimo korake unazad jedan po jedan. Prošli put smo
zbog ugodnosti obrnuli objašnjavanje i išli od šest područja čula do kontakta i od
kontakta do osećaja. Znamo da je osećaj uslov za žudnju. Sada treba da se vratimo na
šest područja čula i razmotrimo uslove za njih.


50. A šta je šest područja čula, nastanak šest područja čula, prestanak šest područja
čula i put koji vodi prestanku šest područja čula? Postoji ovih šest vrsta područja: oko
kao područje, uho kao područje, nos kao područje, jezik kao područje, telo kao
područje, um kao područje. Nastankom mentalno-materijalnog, tu je i nastanak šest
područja čula. Prestankom mentalno-materijalnog, tu je i prestanak šest područja čula.
A put koji vodi prestanku mentalno-materijalnog upravo je ovaj plemenitiosmostruki put:
ispravno razumevanje… ispravna koncentracija.


Dakle, imamo šest područja čula koja nastaju pojavljivanjem nāmarūpe (mentalno-materijalnog,
 bukvalno: imena-i-oblika). Pre nego što počnemo objašnjavanje kako je
nāmarūpa uslov za šest područja čula, hajde da pogledamo sledeći odeljak koji daje
objašnjenje mentalno-materijalnog.


(MENTALNO-MATERIJALNO)
52. „Dobro je, prijatelju”, rekoše monasi, zadovoljni rečima poštovanog Sāriputte.
Onda mu postaviše novo pitanje: „Ali, prijatelju, može li postojati još neki način na koji
plemeniti učenik jeste taj koji poseduje ispravno razumevanje… i stigao je do istinske
Dhamme?” – „Može, prijatelji.
53. Prijatelji, kada plemeniti učenik razume mentalno-materijalno, nastanak
mentalno-materijalnog, prestanak mentalno-materijalnog i put koji vodi
prestanku
mentalno-materijalnog, tada on jeste onaj koji poseduje ispravno
razumevanje… i stigao
je do istinske Dhamme.
54. A šta je mentalno-materijalno, nastanak mentalno-materijalnog,
prestanak mentalno-materijalnog i put koji vodi prestanku mentalnomaterijalnog?
 Osećaj, opažaj, volja, kontakt i pažnja – to se naziva ‘mentalno.’ Četiri
velika elementa i materijalni oblik sačinjen od četiri velika elementa – to se naziva
‘materijalno.’ Dakle, ovakvo mentalno i ovakvo materijalno su ono što se naziva
mentalno-materijalno. Nastankom svesti, tu je i nastanak mentalno-materijalnog.
Prestankom svesti, tu je i prestanak mentalno-materijalnog. A put koji vodi prestanku
mentalno-materijalnog upravo je ovaj plemeniti osmostruki put: ispravno razumevanje…
ispravna koncentracija.
55. Kad plemeniti učenik ovako razume mentalno-materijalno, nastanak
mentalnomaterijalnog, prestanak mentalno-materijalnog i put koji vodi prestanku
mentalnomaterijalnog … on ovde i sada okončava patnju. I na taj način je plemeniti
učenik onaj koji poseduje ispravno razumevanje… i stigao je do istinske Dhamme.”


Trebalo bi dati neka objašnjenja porekla termina nāmarūpa. Ovo je izraz koji je postojao i
pre Bude. Već je korišćen od strane brahmana, u upanišadama, možda im čak i
prethodi. Onako kako je korišćen u upanišadama, nāmarūpa označava ceo svet
fenomena. Prema njihovom učenju ceo univerzum, ceo pojavni svet je manifestacija i
izraz jedne realnosti koja se zove Brahman, univerzalne realnosti koja je po svojoj suštini
uvek ista. Ali Brahman se pojavljuje diferenciran u razne stvari - različite fenomene u
svetu. Ovaj multiplicitet raznih fenomena ima dva aspekta. Prvo, tu je aspekt onoga što
se pojavljuje, što je oblik i drugo, postoji način na koji percipiramo, shvatamo i
označavamo to što se pojavljuje. Ono što se pojavljuje zove se rūpa, a percipiranje i
označavanje toga je nāma.


Recimo kada sretnem poznatu osobu - forma je telo - oblik, boja itd. Zatim kada
percipiram formu i kada dodeljujem ime vezujući ga za tu osobu, to je "ime". Primenjeno
na bezimene stvari: recimo, imamo objekat kvadratnog oblika, crno-belo-siv i način na koji mi se
javlja u čulima je rūpa. Potom dolazi imenovanje; ako nemam ideju šta je to samo ću smatrati
objektom kvadratnog oblika, ali kada znam šta je dolazi imenovanje "diktafon". Pojava je
rūpa, imenovanje je nāma. To je iz brahmanske filozofije, poreklom iz veda i upanišada.
Moguće da Buda nije do detalja znao upanišade, ali ovi izrazi su deo kulture tog
vremena.


Buda je, kao što je to često činio, preuzeo izraz i dao mu značenje u skladu sa sopstvenim
filozofskim učenjem. Imamo objašnjenje ovde. Iznosi nam ga poštovani Sāriputta ali
objašnjenje dolazi iz drugih sutta u kojima govori Buda. Sāriputta deli izraz na dve
komponente:


nāma: Osećaj, opažaj, volja, kontakt i pažnja – to se naziva ‘mentalno.’
rūpa: Četiri velika elementa i materijalni oblik sačinjen od četiri velika elementa – to se
naziva ‘materijalno.’


Dakle, ovakvo mentalno i ovakvo materijalno su ono što se naziva mentalno-materijalno.


Mentalno i materijalno su dva značajna aspekta iskustva. U procesu našeg susretanja bilo
čega, prepoznavanja bilo čega, kada bilo čemu dajemo naziv, kada organizujemo masu
podataka koji uplivavaju kroz naša čula da ih organizujemo u shvatljivu celinu - postoje
brojni faktori koji su bazični za bilo koji čin kognicije. Ovi faktori su uvek prisutni - to su
faktori koji stvaraju nāma, oni konstituišu mentalno (ime). Nāma nije u stvari ime u
smislu vlastite ili zajedničke imenice, već su to faktori neophodni za čin imenovanja.
Kroz čin imenovanja mi organizujemo iskustvo i činimo ga nečim za nas smislenim.


Prvi od ovih pet bazičnih komponenti (početna tačka) je kontakt. Šta je kontakt? Susret
svesti sa objektom kroz područje čula. Za bilo koje konkretno iskustvo koje se odigrava
mora da bude kontakta sa datim objektom koji će biti objekat iskustva. Možemo reći da
kroz kontakt svest izlazi kroz vrata područja čula i "rukuje" se sa objektom (iz drugog ugla:
kroz kontakt objekat ulazi kroz vrata čula i "pozdravlja" se sa svešću).


Jednom kada se kontakt odigra, kroz kontakt se um okrene ka objektu. To
okretanje uma objektu je ono što je prevedeno ovde kao "pažnja" - manasikāra. Reč
bukvalno ima smisao "dovođenje u um".


Kroz čin pažnje, a uslovljeni kontaktom, pojavljuju se osećaj, opažaj i inicijalno vrlo slaba
volja kao načini kako primamo iskustvo tog objekta. Tako, kada posmatram taj objekat, iako nemam
neke posebne osećaje u vezi sa njim, postojaće nekakav osećaj, u ovom slučaju neutralan,
ne mnogo izražen. Opažaj će biti izraženiji: hvatajući karakteristike objekta pokušavamo
da shvatimo šta je to. U ovom slučaju volja će biti vrlo neupadljiva, prikrivena, jer još ne
znam šta je to i šta da radim s tim. Ako je u pitanju objekt koji ćemo upotrebljavati npr. puna šolja i
imamo nameru da pijemo, tada će voljna komponenta čak i u činu percepcije biti više
uočljiva. I sa svakim činom svesti, svakim činom percepcije volja će biti sve jača i jača dok
me ne motiviše da podignem ruku i uzmem šolju. U tom slučaju volja postaje dominantni
faktor od ovih pet.


Treba prepoznati da su ovih pet faktora prisutni u svakom
pojedinačnom iskustvu, ali u različitim okolnostima jedan ili drugi će biti dominantniji.
Ponekad je to osećaj (npr. jako zadovoljstvo ili bol), nekad opažaj (kada notiramo,
opserviramo karakteristike), nekada je to volja (kada razmatramo delovanje, obavljanje),
ali svih pet su uvek prisutni. Svi zajedno su najvažniji faktori u shvatanju, označavanju,
organizovanju našeg sveta. Oni predstavljaju mentalno - nāma (ime).


Šta je rūpa (oblik) - materjalno? Četiri velika elementa, primarna elementa i materjalni
oblik koji proističe iz njih. Ta četiri elementa tradicionalno zovemo: zemlja, voda, vatra i
vazduh, kao metaforička upotreba naziva za ono što možemo zvati različitim modovima
materije. Tako zemljani elemenat jeste oznaka za čvrsti aspekt materije - osobinu otpora,
sposobnost materije da se suprotstavi, da pritiska, da zauzima prostor i manifestuje se kao
čvrstoća, tvrdoća. Vodeni elemenat reprezentuje tečni aspekt i takođe obeležava ono što
možemo zvati kohezivnom osobinom: tendenciju materije da se veže zajedno. Vatreni
elemenat predstavlja atribut toplote, termalne energije. Vazdušni element reprezentuje
karakteristiku širenja i skupljanja, kretanja.


Ovo su četiri primarna elementa, postoje i tipovi materije izvedeni iz njih. Interesantno je
da se u suttama nikada ne nabrajaju koji su drugi tipovi ili forme izvedeni od primarnih.
Ovo je učinjeno u Abhidhammi. Moguće je da različiti Abhidhamma sistemi to rade
drugačije. Recimo u theravāda Abhidhammi numerisana su 24 tipa izvedene materije.
Nećemo ih sve pominjati, većina i nije važna za naše potrebe. Najvažnije od ovih tipova
izvedene materije je pet tipova osetljive materije koje ustanovljavaju āyatana - područja
čula. O tome smo govorili prošlog puta, nazvali smo ih pasādarūpa, senzitivni tipovi
materije. Recimo, osnova oka nije samo očna jabučica već poseban tip materije lociran unutar
oka koji je sposoban da primi svetlost i transformiše je u boje, vidljive forme... Slično za
osnovu uha, nosa, jezika, tela...


Zatim postoji četiri tipa objekata čula: vidljivi oblici (kao izvedeni tip materije, nije jedna od
primarnih već se pojavljuje zasnovana na primarnim), a tu su i zvuk, miris i ukus. Šta je
sa taktilnim senzacijama? Ovo može biti neobičnost pāli Abhidhamme: kaže se da se
taktilna osnova u stvari sastoji od primarnih elemenata samih po sebi, tri od četiri.
Zemljanog - jer možemo dodirnuti i osetiti da li je nešto meko ili tvrdo; vatrenog - jer možemo
osetiti hladnoću ili vrelinu i elemenat kretanja tj. vazdušni (možemo na dodir osetiti da li se
nešto širi ili skuplja).


Kaže se da vodeni element poznajemo zaključivanjem, ali da to nije direktni objekat koji
možemo dodirnuti i zato u theravāda Abhidhammi vodeni element postaje dedukovani tip
izvedene materije, tj. nije direktni objekat za dodir.


Još jedan važan tip izvedene materije je životna sposobnost, prisutan je u živim
organizmima i kada se on prekine to znači smrt.


Uzimajući primarne tipove materije i sekundarne (izvedene), sastavljajući ih zajedno svi
oni se zovu materijalno (oblik).
Spajajući mentalno (ime) i materijalno (oblik) dobijamo mentalno-materijalno (ime-i-oblik).


Vraćamo se na paragraf 50:


50. A šta je šest područja čula, nastanak šest područja čula, prestanak šest
područjačula i put koji vodi prestanku šest područja čula? Postoji ovih šest vrsta
područja: okokao područje, uho kao područje, nos kao područje, jezik kao područje, telo
kaopodručje, um kao područje. Nastankom mentalno-materijalnog, tu je i
nastanak šestpodručja čula. Prestankom mentalno-materijalnog, tu je i prestanak šest
područja čula. Aput koji vodi prestanku mentalno-materijalnog upravo je ovaj plemeniti
osmostruki put:ispravno razumevanje… ispravna koncentracija.


Ovo se može razumeti na najmanje dva načina koja nisu uzajamno isključiva, već predstavljaju blago
različite tačke gledišta:


1) razvojna perspektiva
2) analitički pristup


Iz perspektive 1) nāmarūpa će označavati psihofizički organizam - mentalni i telesni
organizam koji je začet u materici (kod ljudi, životinja). Potom počinje da se razvija i kako
se psihofizički organizam razvija, šest osnova čula će se pojaviti. Razmatrajući ljudsko
rođenje polazimo od momenta začeća: momenat kada se tok svesti koji dolazi iz
prethodnog života povezuje sa oplođenim jajnom ćelijom. To je trenutak začeća kada
novo biće u stvari i jeste začeto. Jednom kada se svest poveže sa tom oplođenom
jajnom ćelijom, tada govorimo o tome kao o pojavljivanju mentalno-materijalnog. Mentalno-materijalno se
formiraju u materici. Kada se svest poveže sa oplođenom jajnom ćelijom taj jednoćelijski
organizam postaje telo bića koje će biti rođeno. To telo je rūpa u nāmarūpa kompleksu.
Oplođeno jaje će se sastojati od četiri velika elementa, a naravno postoje i tipovi
izvedene materije: boja, miris, ukus, životna sposobnost... takođe i jedna od pet fizičkih
osnova čula - telesna osnova (kayāyatana) osetljiva na senzacije. U momentu začeća
kada svest silazi u utrobu, zajedno sa svešću pojavljuju se osećaj, opažaj, volja, kontakt,
pažnja. Verovali ili ne, svih ovih pet faktora su prisutni od prvog momenta svesti.
Funkcionišu kao ekstremno prosti tako da i ne možemo zamisliti kakvi su, kao što ne
možemo zamisliti iskustva jednoćelijskog organizma. Ali postoje neki osećaji opažaj,
volja, pažnja i sve je to zasnovano na nekakvom kontaktu. To je nāma.


Kako se organizam dalje razvija, kroz naredne nedelje i mesece kako se ćelije dalje
diferenciraju pojavljuju se glava i udovi. U glavi se neke ćelije specijalizuju za primanje
svetlosti, za zvuk, mirise, ukuse. Na taj način se druga četiri fizička područja čula
razvijaju zasnovane na početnom telu. Pri oplodnji svest, osnovni tok svesti koja silazi u
utrobu je ono što predstavlja područje uma. Na ovaj način možemo reći da se sa
pojavljivanjem nāmarūpe pojavljuju i šest područja čula. Ako je nāmarūpa prekinuto npr.
ako se ne razvije u materici, tada se prekida i šest područja čula. To je jedan način da se
razume ova povezanost, dakle, razvojni put.


Drugi način je analitički: posmatranjem bilo kog iskustva uočavamo da mentalno-materijalno
predstavlja uslov za šest područja čula u bilo kojoj okolnosti iskustva. Da bi osnova čula
funkcionisala mora da ima podršku drugih tipova materije. Da bi uho funkcionisalo i da bi
moglo da čuje zvuk mora da ima podršku drugih tipova rūpa (četiri primarna elementa,
životne forme...) Tako svih pet fizičkih područja čula moraju imati podršku drugih tipova
materijalnog. Na kompleksniji način možemo kontemplirati da čak i šest područja čula
imaju nekakav doprinos od mentalnog. Rad osećaja, opažaja itd. omogućava da
područja čula nastave da rade kao šest područja čula. U ljudskom životu osnova uma -
osnovmi tok svesti zavisi od mentalno-materijalnog. Osnova uma zahteva telo i zavisi od
faktora koji konstituišu mentalno. Taj tok svesti ne funkcioniše sam, već se svest uvek
pojavljuje zajedno sa osećajem, opažajem, voljom, kontaktom i pažnjom.
Možemo proći ovo još jednom sledećeg puta.
(nastaviće se...)